MENU

Strona głównaAktualno¶ciInformacjeOsiągnięciaStrojeGaleriaPłyta

INFO
 
KontaktLinkiLogo

Głównym celem naszego projektu było pogłębienie wiedzy na temat zależno¶ci miedzy proekologicznym stylem życia a stanem budżetu domowego. Podczas realizacji tego projektu chcieli¶my uzyskać? odpowiedzi na następuj±ce pytania: - Jaki i jak istotny wpływ na stan domowych finansów ma stosowanie się? do zasad ekologii i ochrony ¶rodowiska? - Które z możliwych do podjęcia działań? przynosz±? największe efekty materialne? - Jaki jest koszt (czasowy, organizacyjny itp.) stosowania się? do zasad ekologii i ochrony ¶rodowiska dla jednostki i gospodarstwa domowego? - Czy można, a je¶li tak to w jaki sposób, ograniczyć? koszt ekologicznego trybu życia oraz zwie?kszyc? zwia?zane z nim zyski? W tym aspekcie nasze wysiłki zakon?czyły sie? sukcesem - młodziez? własnymi siłami wypracowała odpowiedzi na powyz?sze pytania a takz?e zdobyła cenne dos?wiadczenia, kto?re wywarły wpływ na ich codzienne przyzwyczajenia i zwie?kszyły s?wiadomos?c? zaro?wno ekologiczna?, jak i ta? zwia?zana? z zarza?dzaniem domowymi finansami. Dodatkowo, chcielis?my wywrzec? wpływ w ramach naszych społecznos?ci lokalnych, kto?ry spowodowałby wzrost zaro?wno popularnos?ci działan? zwia?zanych z edukacja? pozaformalna?, jak i s?wiadomos?ci ekologicznej. Udało nam sie? przeprowadzic? wszystkie zakładane działania, kto?re ukierunkowane były na osia?gnie?cie tego celu. W zwia?zku jednak z długofalowym charakterem zmian jakie chcielis?my wywołac?, na pełne efekty trzeba be?dzie poczekac?. Na obecna? chwile? moz?emy jednak stwierdzic?, iz? zaro?wno zainteresowanie naszymi działaniami, jak i pierwsze sygnały z naszego najbliz?szego otoczenia, pozwalaja? miec? nadzieje? na pełen sukces projektu.Pliki do pobrania:
Broszura
Ulotka-1
Ulotka-2
Ulotka-3
Ulotka-4

  

INNE